Nawigacja

Przetargi aktualne 2019/2020 Przetargi 2018/2019 Przetargi 2016/2017 Przetargi 2015/2016

Przetargi

Przetargi aktualne 2019/2020

Zespoł Placówek Oświatowych

w Zwierzynie

 

66-542 Zwierzyn, ul. Strzelecka 4, tel./fax. 95 76 17 297

                          Zwierzyn 17.07.2020r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Szczegóły w załącznikach:

VII_2020Zapytanie_o_cene_2020-2.pdf

VII_2020_Zalacznik_nr_1-_formularz_ofertowy.pdf

VII_2020_Zalacznik_nr_2-_wzor_umowy.pdf

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Zespoł Placówek Oświatowych

w Zwierzynie

 

66-542 Zwierzyn, ul. Strzelecka 4, tel./fax. 95 76 17 297

                          Zwierzyn 4.12.2019r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

            Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę.   Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3, oraz 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz zarządzenia nr WG.0050.11.2014 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30.000 euro dotyczącego zakupu i dostawy żywności do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego     w Zwierzynie.

1.Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

ul. Strzelecka 4             

66-542 Zwierzyn 

tel. 95 761 72 97

e-mail: spzwierzyn@o2.pl

strona: www.zpozwierzyn@edupage.org

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych  do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej  w  Zwierzynie w okresie od 02.01.2020r.  do 13.07.2020r. , wyszczególnionych w załączniku nr 1.1-1.7 . Warunki realizacji zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, załącznik nr 2.

3.Termin realizacji.

Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 02.01.2020r. do 13.07.2020 r. z  przerwami w nauce w dni ustawowo wyznaczone jako wolne od zajęć szkolnych.

4.Kryteria oceny ofert:

Cena oferty: 100 %

Cena powinna zawierać:

  1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
  3. cena podana przez Oferenta za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

5.Miejsce i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do sekretariatu  pokój nr 3 Szkoły Podstawowej w Zwierzynie,

ul. Strzelecka 4;  

Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania:

 

„SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWIERZYNIE”

 

6.Termin złożenia ofert: 18.12.2019r. do godziny 10:00

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania.

 

7.Termin otwarcia ofert: 18.12.2019r. godzina 10:30

 

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Katarzyna Kołodyńska  tel. 957617297

 

9.Wspólny słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8

 

Załączniki:

zalacznik_2020_nr_1.1-1.7_do_druku.xlsx     

zal_nr_2_wzor_umowy_2020.doc                              

 

 

                                                        …………………………………

                                                                                                          (pieczątka i podpis zamawiającego)

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa
    ul. Strzelecka 4
    66-542 Zwierzyn
  • (95) 761-72-97

Galeria zdjęć