Nawigacja

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dokumenty

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Załącznik do Statutu Szkoły

 

SZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

 

im. Wojska Polskiego w Zwierzynie

 

oraz klas gimnazjalnych

 

 

 

ZATWIERZONY DECYZJĄ RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 31 SIERPNIA 2017 ROKU.

 

 Podstawa prawna:

 

1.      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku (Dz. U. nr 67 z 1996 roku, poz. 329, z późn. zm.)

 

2.      Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r. (Dz. U. nr 61 z 2010 roku, poz. 624, z późn. zm.) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

3.      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami)

 

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami)

 

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, Dz. U. z dnia 23 lipca 2009 r)

 

6.      Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357)

 

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843)

 

8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534)

 

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                             i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach.

 

2.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków szkolnych określonych                  w Statucie Szkoły.

 

3.      Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale.

 

4.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

a)      monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

b)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

c)      kontrolowanie poziomu wiadomości i umiejętności;

 

d)     wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności;

 

e)      doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej przez nauczycieli.

 

5.      Oceny są informacją dla rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:

 

a)      efektywności procesu nauczania- uczenia się,

 

b)      wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

 

c)      postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.

 

 

 

Rozdział II

 

Zasady Szkolnego Systemu Oceniania

 

 

 

1.  Rok szkolny dziali się na dwa semestry. Pierwszy semestr kończy się 31 stycznia każdego roku.

 

2. Przedmiot oceny:

 

a)         przyrost wiedzy i umiejętności według kryteriów przedmiotowych,

 

b)         wykorzystanie własnych możliwości z uwzględnieniem wyników   psychofizycznych, środowiskowych i rodzinnych,

 

c)         aktywność podczas zajęć,

 

d)        zachowanie.

 

3.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

 

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 

c)      warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

4.      Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 

a)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

 

b)      warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

Rozdział III

 

Formy i częstotliwość oceniania

 

 

 

1.      Określa się następujące formy sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów:

 

a)      formy ustne:

 

·         odpowiedzi,

 

·         wypowiedzi na określony temat,

 

·         recytacje,

 

·         czytanie,

 

·         aktywność,

 

·         prezentacje.

 

b)      formy pisemne:

 

·         praca klasowa lub test- mogą być przeprowadzone z każdego przedmiotu; czas trwania 1-2 godziny lekcyjne;

 

·         sprawdzian-pisemna forma sprawdzania wiadomości  i umiejętności z więcej niż 3 ostatnich lekcji; czas trwania do 45 minut;

 

·         krótki sprawdzian (kartkówka) -  sprawdzanie wiadomości i umiejętności najwyżej z 3 ostatnich lekcji; czas trwania nie może przekroczyć połowy lekcji, nie podlega ograniczeniom ilościowym w ciągu tygodnia i nie musi być zapowiedziana;

 

·         pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście- poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni; czas trwania do 45 minut;

 

·         rozwiązanie zadania;

 

·         prowadzenie zeszytu lekcyjnego;

 

·         zadanie domowe- ćwiczenia, notatki, wytwory literackie oraz manualne..

 

c)      formy praktyczne i sprawnościowe:

 

·         przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;

 

·         przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę również systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

2.      Ilość prac klasowych, testów i sprawdzianów ogranicza się do jednego w ciągu dnia,                   a w ciągu tygodnia do nie więcej niż trzech. Prace klasowe i testy powinny być poprzedzone lekcją powtórzeniową, a o planowanym przeprowadzeniu prac klasowych, testów i sprawdzianów należy poinformować uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem dokonując wpisu w dzienniku.

 

3.      Termin zwrotu ocenionych prac pisemnych nie powinien przekroczyć dwóch tygodni.

 

4.      Prace pisemne ucznia- testy, sprawdziany, prace klasowe, dyktanda- będą udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) na wywiadówkach, a także w innym czasie na prośbę rodzica.

 

5.      Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposób ich sprawdzania i oceny oraz ilość prac klasowych, testów i sprawdzianów w ciągu semestru określa nauczyciel danego przedmiotu w Przedmiotowym Systemie Oceniania z danego przedmiotu i przedstawia go uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) na początku roku szkolnego w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

6.      Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne i indywidualizuje pracę z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

7.      W klasie pierwszej obowiązuje okres adaptacyjny, w którym nie ocenia się uczniów.

 

8.      W klasie czwartej nie będą wystawiane oceny niekorzystne dla ucznia w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego.

 

9.      W przypadku nie uczestniczenia w którejś z obowiązujących form oceniania, uczeń ma obowiązek poddania się sprawdzeniu osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak nie później jak 14 dni od dnia powrotu do szkoły.

 

 

Rozdział IV

 

Skala ocen

 

 

1.      Ustala się następującą skalę ocen cząstkowych (ocenianie bieżące) począwszy od klasy pierwszej:

 

 • celujący                      6  (100%)
 • bardzo dobry              5 (86-99%)
 • dobry                          4 (70-85%)
 • dostateczny                3 (51-69%)
 • dopuszczający            2 (31-50%)
 • niedostateczny           1 (0-30%)

 

2.      Skalę ocen cząstkowych (ocenianie bieżące) rozszerza się poprzez dostawienie do ocen: bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej  i dopuszczającej znaku „+” (plus) w celu jej podwyższenia.

 

3.      Uczeń może uzyskać ocenę celującą z każdej formy- pisemnej, ustnej, praktycznej                      i sprawnościowej.

 

4.      Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne i śródroczne ustala się następująco:

 

a)      począwszy od klasy czwartej:

 

·         celujący                            6

 

·         bardzo dobry                   5

 

·         dobry                               4

 

·         dostateczny                      3

 

·         dopuszczający                  2

 

·         niedostateczny                 1

 

 

      Nauczyciel przedmiotu na piśmie uzasadnia wystawienie oceny niedostatecznej.

 

b)      w klasach I-III ocena końcoworoczna jest oceną opisową. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III , na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

 

5.      Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) będą powiadamiani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych jeden miesiąc przed końcem każdego semestru. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej lub nie klasyfikowania ucznia rodzic (prawny opiekun) otrzyma informację na piśmie, którą potwierdza własnoręcznym podpisem. Odpowiedzialny za poinformowanie rodzica (prawnego opiekuna) jest wychowawca klasy.

 

6.      Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) będą informowani o wystawionych śródrocznych i rocznych ocenach oraz o ocenie z zachowania 7 dni przed radą klasyfikacyjną.

 

7.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej                        z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

8.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 

a)      począwszy od klasy czwartej:

 

·         wzorowe

 

·         bardzo dobre

 

·         dobre

 

·         poprawne

 

·         nieodpowiednie

 

·         naganne

 

Wychowawca na piśmie uzasadnia wystawienie oceny nagannej.

 

b)      w klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.

 

9.      Naganna ocena zachowania ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

10.  Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania na podstawie uzyskanych przez ucznia punktów.

 

·         Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń oraz dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

11.  Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 

·         wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 

·         postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 

·         dbałość o honor i tradycje szkoły;

 

·         dbałość o piękno mowy ojczystej;

 

·         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 

·         godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 

·         okazywanie szacunku innym osobom.

 

12.  Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia zawiera załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania.

 

Rozdział V

 

Zasady poprawiania ocen

 

 

1.      Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

2.      Uczeń zostaje poinformowany o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

3.      Egzamin klasyfikacyjny:

 

·       Jeżeli uczeń nie został klasyfikowany, to może złożyć wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

·       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej bądź                       w formie zadań praktycznych (plastyka, muzyka, technika, informatyka                                 i wychowanie fizyczne).

 

·       Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły.

 

·       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na zasadach określonych                                   w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku. (Dz.U. poz. 1534)

 

4.      Egzamin poprawkowy:

 

·         Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna roczna może być zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że uczeń nie uzyskał więcej niż dwie roczne oceny niedostateczne.

 

·         Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej bądź                       w formie zadań praktycznych (plastyka, muzyka, technika, informatyka                                 i wychowanie fizyczne).

 

·         Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

·         Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny na egzaminie poprawkowym jest zdobycie przez ucznia co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów.

 

·         Egzamin poprawkowy przeprowadza się na zasadach określonych                                   w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku. (Dz. U. poz. 1534)

 

·         Ocena uzyskana na egzaminie jest ostateczna.

 

5.      Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia:

 

·         Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie do 3 dni po wystawieniu rocznych lub śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna lub śródroczna ocena z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

·         Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej                     i ustnej bądź w formie zadań praktycznych (plastyka, muzyka, technika, informatyka                                 i wychowanie fizyczne).

 

·         Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uzgadnia się go z uczniem i jego rodzicami.

 

·         Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku. (Dz. U. poz. 1534)

 

6.      Poprawa rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

·         Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie do 3 dni po wystawieniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zachowania zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

·         Termin ustalenia nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

·         Ocena jest ustalona przez specjalnie powołaną komisję w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

·         Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku. (Dz. U. poz. 1534)

 

Rozdział VI

 

Usprawiedliwianie nie przygotowania się ucznia do zajęć

 

 

1.      Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć:

 

a)      wskutek wypadków losowych,

 

b)      z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub w sanatorium.

 

2.      Termin uzupełniania zaległości ustala z uczniem nauczyciel danego przedmiotu.

 

 

Rozdział VII

 

Usprawiedliwianie nieobecności

 

 

 1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole.
 2. Przyjmuje się następujące formy usprawiedliwień:

 

·         zwolnienie lekarskie,

 

·         usprawiedliwienie napisane przez rodzica (prawnego opiekuna),

 

·         osobiste usprawiedliwienie u wychowawcy.

 

 1. Termin dostarczenia usprawiedliwień nie powinien przekroczyć 7 dni od momentu powrotu do szkoły.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Wyrównywanie braków

 

 

1.      Uczeń może uzupełniać braki wiadomości i umiejętności w ramach:

 

a)      zajęć wyrównawczych,

 

b)      zajęć świetlicowych,

 

c)      zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

 

d)     zajęć dodatkowych,

 

e)      dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu,

 

f)       pomocy koleżeńskiej organizowanej pod kierunkiem wychowawcy klasy.

 

 

Rozdział IX

 

Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach uczniów

 

 

 

1.      Zebrania wychowawcy z rodzicami zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.

 

2.      Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

 

3.      Wpis do zeszytu danego przedmiotu przez nauczyciela.

 

4.      Wpis w dzienniku elektronicznym.

 

5.      Możliwość otrzymania sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej ucznia do domu. Rodzic po zapoznaniu się z pracą potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu podpisanej przez rodzica pracy na następnej lekcji.

 

6.      Pisemne poinformowanie o szczególnych osiągnięciach ucznia bądź o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

Rozdział X

 

Ewaluacja Szkolnego Systemu Oceniania

 

 

 

1.      Szkolny System Oceniania podlega ewaluacji przez:

 

a)      uczniów (ankiety, rozmowy z nauczycielami i wychowawcą, na zebraniach samorządu uczniowskiego)

 

b)      rodziców (podczas wywiadówek, zebrań rady rodziców)

 

c)      nauczycieli (podczas zebrań rady pedagogicznej, dyskusji)

 

2.      Wszelkich zmian w Szkolnym Systemie Oceniania dokonuje rada pedagogiczna, a opiniuje rada rodziców.

 

 Postanowienia końcowe

 

1.      W przypadkach nieobjętych Szkolnym Systemem Oceniania decyzje podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną lub nauczycielem danego przedmiotu.

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

PUNKTOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

KLAS IV-VIII i II-III GIMNAZJUM

 

 

 1. Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia okresu nauki otrzymuje  144 punkty jako bazę wyjściową. Jest to  równowartość oceny dobrej.
 2. Wychowawca każdej klasy jest zobligowany do założenia teczki z kartami zachowania uczniów.
 3. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 4. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.
 5. Kartę oceny zachowania ucznia wypełnia wychowawca.
 6. Nie może uzyskać oceny wzorowej uczeń, który w ciągu jednego semestru uzyskał 40 pkt. ujemnych.
 7. Karta oceny zachowania ucznia wypełniają wszyscy nauczyciele, a na koniec semestru punkty sumuje wychowawca.

 

 

KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN ZACHOWANIA

 

 

ZACHOWANIE

PUNKTY

wzorowe

185 i więcej

bardzo dobre

145- 184

dobre

105-144

poprawne

65-104

nieodpowiednie

1-64

naganne

0 i mniej

 

 

 

Lp.

ZACHOWANIA, ZA KTÓRE PRZYZNAJEMY PUNKTY DODATNIE

Ilość punktów

1

Praca na rzecz szkoły (np. udział w przedstawieniach, praca w bibliotece, wolontariat, redagowanie gazetki szkolnej)

10 za jedną formę aktywności,

20 za dwie formy aktywności

30 za trzy i więcej form aktywności

2

Reprezentowanie szkoły poza jej murami (np. udział w gminnych imprezach kulturalnych)

10

3

Udział w  kuratoryjnych konkursach przedmiotowych oraz sportowych na etapie co najmniej rejonowym.

30

4

Udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez szkołę                        ( każdorazowo)

5

5

Udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych poza szkołą (każdorazowo)

10

6

Wywiązywanie się z powierzonych funkcji szkole (np. praca w samorządzie uczniowskim, poczet szkolny)

20

7

Nienaganne pełnienie funkcji dyżurnego (wychowawca, raz w semestrze)

5

8

Pomoc kolegom w nauce (wychowawca, raz w semestrze)

10

9

100 % frekwencja  (brak nieobecności)

20

10

Brak godzin nieusprawiedliwionych

10

11

Punktualność, brak spóźnień

10

12

Aktywne uczestnictwo w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, np. SKS, kółka zainteresowań (za każde zajęcia)

5

13

Przyniesienie darów na rzecz klasy, biblioteki, pracowni lub szkoły  (wychowawca, raz w semestrze)

5

14

Zaangażowanie w przeprowadzoną akcję w szkole, np. zbiórka makulatury, sadzenie drzew, zbieranie baterii, zbiórka pieniędzy lub darów na cele charytatywne, itp. (za każdą formę aktywności)

5

15

Zaangażowanie i udział w imprezach klasowych, np. wigilia klasowa, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Matki, itp. (każdorazowo)

5

16

Przestrzeganie naturalnego wyglądu- brak makijażu, nie farbowanie włosów, nie malowanie paznokci itp. (wychowawca, raz w semestrze)

15

17

Okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz kolegom (warunek: brak wpisów negatywnych  w zeszycie uwag) wychowawca, raz w semestrze

15

18

Premia za brak punktów ujemnych

20

19

Reagowanie na akty agresji

 

20

 

ZACHOWANIA, ZA KTÓRE PRZYZNAJEMY PUNKTY UJEMNE

 

20

Każde 2 godz. nieusprawiedliwione (tzw. wagary)

2

21

Każde 2 spóźnienia

2

22

Zniszczenie dokumentacji szkoły (np. włamanie do systemu)

100 pkt – dziennik lekcyjny,

50 pkt – zeszyt uwag,

Karta oceny zachowania

23

Picie alkoholu na wycieczkach, na terenie szkoły i poza nią*

100

24

Przebywanie w stanie upojenia alkoholowego na wycieczce, na terenie szkoły i poza nią*

100

25

Zażywanie narkotyków na wycieczkach, na terenie szkoły i poza nią*

100

26

Przebywanie pod wpływem narkotyków na wycieczce, na terenie szkoły i poza nią*

100

27

Palenie papierosów na terenie szkoły i poza nią *

50

28

Umyślne zniszczenie czyjejś własności (np. kopanie torby, zniszczenie zeszytu lub telefonu)*

30

29

Kradzież, przywłaszczenie (np. nie oddanie przywłaszczonej rzeczy)*

40

30

Dewastacja szkoły, umyślne zabrudzenie mienia szkoły*

40

31

Wyłudzenie, wymuszenie*

50

32

Posiadanie w szkole ostrych narzędzi, broni (np. noży, kastetów, pałek itp.)*

30

33

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne*

20

34

Ubliżanie pracownikom szkoły*

15

35

Brak obuwia zmiennego (za każdy brak)

3

36

Każda uwaga wpisana do zeszytu uwag **

5

37

Brak kultury osobistej, kultury słowa, wulgaryzmy*

20

38

Samowolne opuszczenie budynku (klasy, świetlicy, sali gimnastycznej) i obejścia szkoły lub grupy na wycieczce*

10

39

Bójka*

20

40

Nie wywiązywanie się z obowiązku dyżurnego klasy (wychowawca, raz                           w semestrze)

5

41

Nieuszanowanie symboli narodowych, religijnych i szkolnych (naganne zachowanie podczas apeli) *

20

42

Brak wymaganego stroju szkolnego podczas uroczystości szkolnych*

10

43

Uniemożliwienie prowadzenia lekcji pomimo częstych upomnień nauczyciela*

20

 44

Farbowanie włosów,  malowanie paznokci, makijaż, niewłaściwy strój klasy (wychowawca, raz w semestrze)

30

45

Cyberprzemoc

50

46

Zachęcanie do agresji*

10

47

Używanie bez pozwolenia urządzeń multimedialnych                                                                    i telekomunikacyjnych podczas lekcji.

15

* za każde przewinienie danego typu przyznajemy liczbę punktów z trzeciej kolumny,

**przyznajemy punkty ujemne, tj. 5 pkt  za każde przewinienie nie ujęte w tabeli

 

 

 

KARTA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA……………………………………................................................

 

KLASA…........... 

 

 

 

Lp.

Zachowania, za które przyznajemy punkty dodatnie

Ilość punktów

I

II

1

Praca na rzecz szkoły (np. udział w przedstawieniach, praca w bibliotece, wolontariat, redagowanie gazetki szkolnej)

 

 

2

Reprezentowanie szkoły poza jej murami (np. udział w gminnych imprezach kulturalnych)

 

 

3

Udział w  kuratoryjnych konkursach przedmiotowych oraz sportowych na etapie co najmniej rejonowym.

 

 

4

Udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez szkołę ( każdorazowo)

 

 

5

Udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych poza szkołą (każdorazowo)

 

 

6

Wywiązywanie się z powierzonych funkcji szkole (np. praca w samorządzie uczniowskim, poczet szkolny)

 

 

7

Nienaganne pełnienie funkcji dyżurnego (wychowawca, raz w semestrze)

 

 

8

Pomoc kolegom w nauce (wychowawca, raz w semestrze)

 

 

9

100 % frekwencja  (brak nieobecności)

 

 

10

Brak godzin nieusprawiedliwionych

 

 

11

Punktualność, brak spóźnień

 

 

12

Aktywne uczestnictwo w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, np. SKS, kółka zainteresowań (za każde zajęcia)

 

 

13

Przyniesienie darów na rzecz klasy, biblioteki, pracowni lub szkoły  (wychowawca, raz                        w semestrze)

 

 

14

Zaangażowanie w przeprowadzoną akcję w szkole, np. zbiórka makulatury, sadzenie drzew, zbieranie baterii, zbiórka pieniędzy lub darów na cele charytatywne, itp. (za każdą formę aktywności)

 

 

15

Zaangażowanie i udział w imprezach klasowych, np. wigilia klasowa, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Matki, itp. (każdorazowo)

 

 

16

Przestrzeganie naturalnego wyglądu- brak makijażu, nie farbowanie włosów, nie malowanie paznokci itp. (wychowawca, raz w semestrze)

 

 

17

Okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz kolegom (warunek: brak wpisów negatywnych  w zeszycie uwag) wychowawca, raz w semestrze

 

 

18

Premia za brak punktów ujemnych

 

 

19

Reagowanie na akty agresji

 

 

 

SUMA

 

 

 

 

 

 

 

KARTA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA…………………………................................................................

 

KLASA……..........

 

Lp.

Zachowania, za które przyznajemy punkty ujemne

Ilość punktów

I

II

20

Każde 2 godz. nieusprawiedliwione (tzw. wagary)

 

 

21

Każde 2 spóźnienia

 

 

22

Zniszczenie dokumentacji szkoły (np. włamanie do systemu)

 

 

23

Picie alkoholu na wycieczkach, na terenie szkoły i poza nią*

 

 

24

Przebywanie w stanie upojenia alkoholowego na wycieczce, na terenie szkoły i poza nią*

 

 

25

Zażywanie narkotyków na wycieczkach, na terenie szkoły i poza nią*

 

 

26

Przebywanie pod wpływem narkotyków na wycieczce, na terenie szkoły                                          i poza nią*

 

 

27

Palenie papierosów na terenie szkoły i poza nią *

 

 

28

Umyślne zniszczenie czyjejś własności (np. kopanie torby, zniszczenie zeszytu lub telefonu)*

 

 

29

Kradzież, przywłaszczenie (np. nie oddanie przywłaszczonej rzeczy)*

 

 

30

Dewastacja szkoły, umyślne zabrudzenie mienia szkoły*

 

 

31

Wyłudzenie, wymuszenie*

 

 

32

Posiadanie w szkole ostrych narzędzi, broni (np. noży, pałek itp.)*

 

 

33

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne*

 

 

34

Ubliżanie pracownikom szkoły*

 

 

35

Brak obuwia zmiennego (za każdy brak)

 

 

36

Każda uwaga wpisana do zeszytu uwag **

 

 

37

Brak kultury osobistej, kultury słowa, wulgaryzmy*

 

 

38

Samowolne opuszczenie budynku (klasy, świetlicy, sali gimnastycznej)  i obejścia szkoły lub grupy na wycieczce*

 

 

39

Bójka*

 

 

40

Nie wywiązywanie się z obowiązku dyżurnego klasy (wychowawca, raz w semestrze)

 

 

41

Nieuszanowanie symboli narodowych, religijnych i szkolnych (naganne zachowanie podczas apeli) *

 

 

42

Brak wymaganego stroju szkolnego podczas uroczystości szkolnych*

 

 

43

Uniemożliwienie prowadzenia lekcji pomimo częstych upomnień nauczyciela*

 

 

 44

Farbowanie włosów,  malowanie paznokci, makijaż, niewłaściwy strój codzienny (wychowawca, raz w semestrze)

 

 

45

Cyberprzemoc

 

 

46

Zachęcanie do agresji*

 

 

47.

Używanie bez pozwolenia urządzeń multimedialnych                                                                                i telekomunikacyjnych podczas lekcji. *

 

 

 

SUMA

 

 

 

 

 

 

 

BIEŻĄCA KARTA ZACHOWANIA UCZNIA

 

 

 

Imię i nazwisko:   ………….………………………………..

 

Klasa:  …………………….

 

Nr kryterium

Liczba punktów- odpowiednio + lub -

Data wpisu

Podpis osoby wpisującej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW  KL. I – III

 

 

1. Podstawą do wystawienia oceny opisowej z zachowania jest obserwacja ucznia

 

    w następujących obszarach:

 

 

a)      wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ucznia;

 

 

 

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 

 

 

c)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

 

 

 

d)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

 

 

 

e)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 

 

 

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 

 

 

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

 

2. Ze względu na specyfikę rozwojową dzieci w młodszym wieku szkolnym,

 

     indywidualizację w zakresie oczekiwań i możliwości dzieci ustala się następujący wzór

 

     karty obserwacji zachowania ucznia kl. I – III.

 

 3. Karty obserwacji uzupełniają wychowawcy oraz nauczyciele z poszczególnych zakresów

 

    edukacji.

 

4. Oczekiwane zachowania uczniów zaznaczane są znakiem  ( + ) lub informacją szczegółową

 

    ( np. liczba spóźnień,  nazwa konkursu, frekwencja).

 

5. Niepożądane zachowania zaznaczane są znakiem ( – ) lub informacją o zdarzeniu.

 

6. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców

 

    ( prawnych opiekunów ) o zasadach oceniania zachowania.

 

 7. Wychowawca każdej klasy jest zobligowany do założenia teczki z kartami obserwacji.

 

KARTA OBSERWACJI  ZACHOWANIA UCZNIA ............................................................             

 

KLASA ………….

 

Lp.

Zachowania uczniów

Informacje

1.

Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia.

 

2.

Usprawiedliwia swoją nieobecność w szkole.

 

3.

Jest przygotowany(a) do zajęć ( przybory szkolne, materiały do zajęć, strój gimnastyczny, obuwie zmienne).

 

4.

Systematycznie odrabia prace domowe.

 

 

5.

Wywiązuje się z powierzonych funkcji w klasie ( dyżurny, samorząd ).

 

6.

Angażuje się w życie klasy i szkoły

( udział w przedstawieniach, imprezach klasowych i szkolnych, pomoc w bibliotece, w świetlicy).

 

7.

Jest życzliwy(a)  dla kolegów i koleżanek ( pożycza przybory szkolne, pomaga w nauce i innych problemowych sytuacjach).

 

8.

Troszczy się o mienie szkoły (szanuje książki, sprzęt itp.)

 

9.

Angażuje się w przeprowadzane akcje w szkole (zbieranie nakrętek, zbiórka makulatury, sadzenie drzew, zbieranie baterii, zbiórka pieniędzy lub darów na cele charytatywne).

 

10.

Szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne.

 

11.

Przestrzega zasad dotyczących wymaganego stroju szkolnego podczas uroczystości szkolnych.

 

12.

Reprezentuje szkołę poza jej murami ( udział w imprezach kulturalnych).

 

13.

Bierze udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez szkołę i poza szkołą.

 

14.

Stosuje zwroty grzecznościowe, unika wulgaryzmów.

 

15.

Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.(nie przynosi ostrych narzędzi, niebezpiecznych przedmiotów, nie wychodzi samowolnie za teren szkoły, nie oddala się od grupy, nie popycha kolegów,  itp.).

 

16

Unika bójek i innych form przemocy ( znęcanie się fizyczne lub psychiczne, wyłudzenie, wymuszenie).

 

17.

Reaguje na akty agresji.

 

18.

Przestrzega naturalnego wyglądu, dba o higienę osobistą.

 

19.

Kulturalnie zachowuje się na stołówce, w świetlicy i poza szkołą.

 

20.

Dba o ład i porządek wokół siebie ( ławka, miejsce zabaw, boisko).

 

21.

Zgodnie współpracuje w grupie, zespole.

 

22.

Reaguje adekwatnie do sytuacji, panuje nad emocjami.

 

23.

Szanuje cudzą własność ( nie niszczy jej, nie kradnie).

 

24.

Przestrzega na lekcji ciszy ( nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć).

 

25.

Okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz kolegom (nie naśmiewa się, nie ubliża nikomu).

 

26.

Z zaangażowaniem wykonuje zadania w czasie zajęć.

 

 

 

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW  KL. I – III

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. W klasach I –III szkoły podstawowej roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową.
 3. Ocena z religii lub etyki jest wystawiana na świadectwie według skali cyfrowej, zaś    z języka angielskiego w formie opisowej.

 

 

Ocena opisowa z języka angielskiego ( zapis na świadectwie)

 

·         6 - Uczeń wspaniale opanował wymagane wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

 

·         5 - Uczeń bardzo dobrze opanował wymagane wiadomości i umiejętności z języka    angielskiego.

 

·         4 - Uczeń dobrze opanował wymagane wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

 

·         3 - Uczeń w zadawalającym stopniu opanował wymagane wiadomości

 

      i umiejętności z języka angielskiego.

 

·         2 - Uczeń w minimalnym stopniu opanował wymagane wiadomości  i umiejętności             z języka angielskiego.

 

·         1 - Uczeń nie opanował wymaganych wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

 

 

 

4. W klasach I – III oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:1 – 6;

 

• stopień 6 otrzymuje uczeń, który:

 

      -    posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania

 

           przedmiotu w danej klasie,

 

     -     samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 

     -     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

 

            teoretycznych lub praktycznych zgodnych z programem danej klasy,

 

     -     proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

 

            program nauczania tej klasy,

 

     -     osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych na

 

            szczeblu szkolnym, gminnym lub wojewódzkim,

 

• stopień 5 otrzymuje uczeń, który:

 

-          opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

 

-          sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

 

-          rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;

 

-          potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowej sytuacji;

 

-          bierze udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych.

 

• stopień 4 otrzymuje uczeń, który:

 

-          opanował  wiadomości i umiejętności określone  programem nauczania przedmiotu    w danej klasie,

 

-          poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 

• stopień 3 otrzymuje uczeń, który:

 

-          opanował wiadomości programu, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień w stopniu zadowalającym,

 

-          rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

• stopień 2 otrzymuje uczeń, który:

 

-          ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu                  w ciągu dalszej nauki,

 

-          rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.

 

• stopień 1 otrzymuje uczeń, który:

 

-          nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, a braki   w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

 

-          nie jest w stanie rozwiązać( wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet

 

      przy pomocy nauczyciela..

 

 1. W klasie I w pierwszych miesiącach nauki  IX - X (w tzw. okresie adaptacyjnym) nauczyciel nie ocenia, ale podkreśla osiągnięcia ucznia i motywuje do dalszej pracy.
 2. Przy ocenianiu testów, sprawdzianów stosuje się stałą skalę we wszystkich klasach     I – III, zgodnie z kryterium procentowym przyjętym przez WSO PSP w Zwierzynie.

 

 

 

Poziom:

 

bardzo wysoki   6 -   100%

 

wysoki               5 -   86% - 99%

 

dobry                 4 -   70% - 85%

 

przeciętny         3 -   51% - 69%

 

niski                  2 -   31% - 50%

 

bardzo niski      1 -     0% - 30%

 

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW  KL. I – III ( Oceny bieżące)

 

KARTA INFORMACYJNA

 

Ocena

Kryteria oceny

6

Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza realizowany program. Swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności w nowych, nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych.

5

Uczeń w pełni opanował określone umiejętności. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązując samodzielnie zadania objęte programem nauczania.  Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w różnych sytuacjach.

4

Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. Opanował umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów.

3

Uczeń wykonuje tylko zadania podstawowe, z którymi ma czasami problemy. Wykorzystuje wskazówki nauczyciela do pokonania trudności.

2

Uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę

i umiejętności. Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań.

1

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności mimo dodatkowych ćwiczeń i zajęć. Nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

 

 

 

Ocena opisowa z języka angielskiego

 

Ocena
Zapis na świadectwie

6

Uczeń wspaniale opanował wymagane wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

5

Uczeń bardzo dobrze opanował wymagane wiadomości i umiejętności z języka angielskiego

4

Uczeń dobrze opanował wymagane wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

3

Uczeń w zadawalającym stopniu opanował wymagane wiadomości

i umiejętności z języka angielskiego.

2

Uczeń w minimalnym stopniu opanował wymagane wiadomości  i umiejętności z języka angielskiego.

1

Uczeń nie opanował wymaganych wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

 

 

 

Przy ocenianiu testów, sprawdzianów stosuje się stałą skalę we wszystkich klasach I – III,

 

zgodnie z kryterium procentowym przyjętym przez WSO PSP w Zwierzynie.

 

 

 

Poziom:

 

bardzo wysoki   6 -   100%

 

wysoki               5 -   86% - 99%

 

dobry                 4 -   70% - 85%

 

przeciętny         3 -   51% - 69%

 

niski                  2 -   31% - 50%

 

bardzo niski      1 -     0% - 30%

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  ul. Strzelecka 4
  66-542 Zwierzyn
 • (95) 761-72-97

Galeria zdjęć