Nawigacja

Przetargi aktualne Przetargi 2016/2017 Przetargi 2015/2016

Przetargi

Przetargi 2015/2016

Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie

                                                                                                            Zwierzyn dnia 17.12.2015r.

Informacja o Rozstrzygnięciu

 

dotyczy: postępowania w  trybie zapytania o cenę, udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie w okresie od 04.01.2016 do 30.12.2016r.”

 

            Niniejszym Zamawiający Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie

w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję

o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych

do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie w okresie

od 04.01.2016r do 30.12.2016r.”

 

Pakiet I Artykuły mleczne, nabiał:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 14984,30 złotych brutto.

 

Pakiet II Mięso, wędliny, drób:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 31059,00 złotych brutto.

 

Pakiet III Ryby mrożone oraz mrożonki różne:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 7936,70 złotych brutto.

 

 

Pakiet IV Artykuły spożywcze, przetwory owocowo-warzywne, miód, napoje

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

 w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 23559,11 złotych brutto.

 

Pakiet V Warzywa i owoce

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 34144,44 złotych brutto.

 

Pakiet VI Pieczywo i wypieki cukiernicze

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę  100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez :Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 3130,60  złotych brutto.

 

Pakiet VII Jaja kurze

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę  100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 1267,90  złotych brutto

 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 

Na podstawie, art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Wybrany wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania danych osób reprezentujących wykonawcę przy umowie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego i danych osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia.

 

Umowa zostanie podpisana po okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po dopełnieniu wszelkich formalności dotyczących umowy.

 

            Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.).

                                              

                                              

                                               Kierownik Zespołu Placówek

   Oświatowych w Zwierzynie

                          

                                                     (-) Jerzy Jażdżewski

 

                                                             

                                                  

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy:
  1. Dariusz Korsak, ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn,
 2. Strona internetowa
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych

w Zwierzynie

 

                      66-542 Zwierzyn, ul. Strzelecka 4, tel./fax. 95 76 17 297                              .

                         

Zwierzyn 4.12.2015r

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

            Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3, oraz 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz zarządzenia nr WG.0050.11.2014 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30.000 euro. dotyczącego zakupu i dostawy żywności do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Zwierzynie.

Zamawiający:

Zespół Placówek Oświatowych

Publiczne Gimnazjum

ul. Strzelecka 4             

66-542 Zwierzyn 

Nip:  599-25-36-892     

Tel. 95 761 72 97

e-mail: spzwierzyn@o2.pl

strona: www.zpozwierzyn.edupage.org

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych  do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum  w  Zwierzynie w okresie od 04.01.2016r.  do 30.12.2016r. , wyszczególnionych w załączniku nr 2 . Warunki realizacji zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, załącznik nr 5.

Termin realizacji.

Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 04.01.2016r.-30.12.2016r.

Kryteria oceny ofert:

cena: 100 %

Cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

3)    cena podana przez Oferenta za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2015r. do godziny 10:00

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania.

 

Miejsce składania ofert:

Zespół Placówek  Oświatowych w Zwierzynie

ul. Strzelecka 4

66-542 Zwierzyn

Sekretariat – pokój nr 3

 

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8

 

 

Załączniki:

 

XII_zalacznik_nr_1.doc

XII_zalacznik_nr_2.doc

XII_zalacznik_nr_3.doc

XII_zalacznik_nr_4.doc

XII_zal_nr_5_wzor_umowy.doc

 

 

 

 

 

 

                                                        …………………………………

                                                                                                          (pieczątka i podpis zamawiającego)

 

____________________________________________________________________________

 

Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie

                                                                                                            Zwierzyn dnia 13.02.2015r.

Informacja o Rozstrzygnięciu

 

dotyczy: postępowania w  trybie zapytania o cenę, udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Sprzedaż i dostawa opału (węgiel typu ekogroszek) do Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie w okresie od 17.02.201r. do 31.12.2015r.”

 

            Niniejszym Zamawiający Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Sprzedaż i dostawa opału (węgiel typu ekogroszek) do Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie w okresie

 od 17.02.201r. do 31.12.2015r.”

 

Ofertę złożoną przez PPHU „Piórki” Marcin Piórkowski z siedzibą na ul. Strzeleckiej 5A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: PPHU „Piórki” Marcin Piórkowski z siedzibą na ul. Strzeleckiej 5A, 66-542 Zwierzyn, o wartości 30719,25 złotych brutto.

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

Na podstawie, art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Wybrany wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania danych osób reprezentujących wykonawcę przy umowie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego i danych osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia.

Umowa zostanie podpisana po okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po dopełnieniu wszelkich formalności dotyczących umowy.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.).

                                              

                                              

                                                                        Kierownik Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie

                          

                                                                                               (-) Jerzy Jażdżewski

                                                

Otrzymują:

 1. Wykonawcy
 2. Strona internetowa
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a;

_________________________________________________________________________________________________________________

 


 

Zespół Placówek Oświatowych

66-542 Zwierzyn ul. Strzelecka 4,

tel. (095) 761 72 97

 

Zwierzyn 9.02.2015r.                                       

 

Zapytanie ofertowe

 

               Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie zwraca się z zapytaniem

 o cenę ekogroszku, wraz z dostawą i rozładunkiem.

 

 1. Zamawiający

Zespół Placówek Oświatowych

ul. Strzelecka 4

66-542 Zwierzyn

Tel: 957617927 e-mail:spzwierzyn@o2.pl

NIP: 281-00-45-082 , REGON: 080178566

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 45 ton węgla typu ekogroszek do Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie, wraz z dostawą i rozładunkiem.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Wartość opałowa 24-28 MJ/kg

 - Popiół mniej niż 9,5%

- Siarka mniej niż 0,6%

- Granulacja 5 – 25 mm

- Twardość: węgiel twardy

- Typ: węgiel kamienny z kopalni głębinowej

- Powierzchnia: czarna, błyszcząca

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

 

 1. Cena zakupu obejmuje koszt węgla, koszt transportu i rozładunku węgla.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni od daty złożenia zamówienia w okresie od 17.02.2015r. – 31.12.2015r.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie  w dniu 13.08.2015r. do godziny 9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2015r. o godzinie 9.15 w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.spzwierzy@o2.pl

 

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena ofertowa 100%

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.

 

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły Jerzy Jażdżewski

 • nr telefonu: (095) 76 17 297
 • adres email: spzwierzyn@.o2.pl

 

IX. Załączniki

 • wzór formularza ofertowego,
 • projekt umowy
 •  oświadczenia


zalacznik_nr_1.doc

zalacznik_nr_2.doc

zalacznik_nr_3.doc

zalacznik_nr_4.doc

zal_nr_5_wzor_umowy.doc

__________________________________

          Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie

                                                                                                            Zwierzyn, 18.12.2014 r.

Informacja o Rozstrzygnięciu

 

dotyczy: postępowania w  trybie zapytania o cenę, udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie w okresie od 02.01.2015 do 31.12.2015r.”

 

            Niniejszym Zamawiający Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie

w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję

o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych

do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie w okresie

od 02.01.2015r do 31.12.2015r.”

 

Pakiet I Nabiał:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 14014,40 złotych brutto.

 

Pakiet II Mięso, wędliny, drób, jaja kurze:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cene 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 28021,65 złotych brutto.

 

Pakiet III Ryby i przetwory rybne:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 6168,65 złotych brutto.

 

Pakiet IV Przetwory owocowo – warzywne, konserwy mięsne i rybne, miód oraz różne artykuły spożywcze

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

 w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 24401,60 złotych brutto.

 

Pakiet V Warzywa i owoce

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 20416,62 złotych brutto.

 

Pakiet VI Ziemniaki

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez :Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 8400  złotych brutto.

 

Pakiet VII Pieczywo i wypieki cukiernicze

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę  100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez :Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 2828,40  złotych brutto.

 

Pakiet VIII Jaja kurze

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę  100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 1085,00  złotych brutto

 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 

Na podstawie, art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Wybrany wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania danych osób reprezentujących wykonawcę przy umowie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego i danych osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia.

 

Umowa zostanie podpisana po okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po dopełnieniu wszelkich formalności dotyczących umowy.

 

            Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.).

                                              

                                              

                                               Kierownik Zespołu Placówek

   Oświatowych w Zwierzynie

                          

                                                     (-) Jerzy Jażdżewski

 

                                                             

                                                  

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy:
  1. Sklep wielobranżowy Marzena Wasilewska, Ul. Wiejska 1, 66-542 Zwierzyn
  2. Dariusz Korsak, ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn,
  3. Zenard Piekarnia s.c, Zenon Przybył, Ryszard Świerkowski,                                            ul. Wojska Polskiego 95, 66-542 Zwierzyn
  4. Sklep spożywczo-przemysłowy Teresa Podsiadło, ul. Wojska Polskiego 24, 66-542 Zwierzyn
  5. Sklep wielobranżowy Piotr Dzwończyk, ul. Notecka 2a, 66-542 Zwierzyn
 2. Strona internetowa
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a;

__________________________________________________________________________________________

 

 
   

Zespół Placówek Oświatowych

 

 

66-542 Zwierzyn ul. Strzelecka 4 ,tel. (095) 761 72 97 

 

 

 

 

           

 

 

……………………..                                                            Zwierzyn 10.12.2014r

……………………..                                                                           

……………………..    

           ( nazwa oferenta)              

                                                                           

                                                        Zaproszenie do złożenia oferty             

 

            Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3, oraz 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz zarządzenia nr WG.0050.11.2014 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30.000 euro. dotyczącego zakupu i dostawy żywności do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

 

Zamawiający:

Publiczne Gimnazjum   

ul. Strzelecka 4             

66-542 Zwierzyn 

Nip:        

Tel. 95 761 72 97

e-mail: spzwierzyn@o2.pl

strona WWW:www.zpozwierzyn.prv.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej  w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie

 w okresie od 02.01.2015r. do 31.12.2015r. , wyszczególnionych w załączniku nr 2 . Warunki realizacji zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, załącznik nr 5 .

 

Termin realizacji.

Dostawy realizowane będą w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.

 

Kryteria oceny ofert:

cena: 100 %

Cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

3)    cena podana przez Oferenta za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2014r. do godziny 9.30.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania.

 

Miejsce składania ofert:

Zespół Placówek  Oświatowych w Zwierzynie

ul. Strzelecka 4

66-542 Zwierzyn

Sekretariat

 

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8

 

 Załączniki:

1)    załącznik nr 1 – formularz ofertowy

2)    załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

3)    załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4)    załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia

5)    wzór umowy         

 

 

                                                        …………………………………

                                                                                                          (pieczątka i podpis zamawiającego)

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 

zapyt._o_cene_zaproszenie_.doc

zalacznik_nr_1.doc

zalacznik_nr_2.doc

zalacznik_nr_3.doc

zalacznik_nr_4.doc

zal_nr_5_wzor_umowy.doc

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  ul. Strzelecka 4
  66-542 Zwierzyn
 • (95) 761-72-97

Galeria zdjęć