Nawigacja

Przetargi aktualne Przetargi 2016/2017 Przetargi 2015/2016

Przetargi

Przetargi aktualne

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 w Zwierzynie

                                                                                                            Zwierzyn dnia 19.12.2018r.

Informacja o Rozstrzygnięciu

 

dotyczy: postępowania w  trybie zapytania o cenę, udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej

 w Zwierzynie w okresie od 02.01.2019r.do 31.07.2019r.”

 

Niniejszym Zamawiający Szkoła Podstawowa w Zwierzynie w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję

o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę na:

 „Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych

do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zwierzynie w okresie

od 02.01.2019r. do 31.07.2019r.”

 

Pakiet I Artykuły mleczne, nabiał:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 7075,53 złotych brutto.

 

Pakiet II Mięso wieprzowe, wędliny, drób:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 12 257,89 złotych brutto.

 

Pakiet III Ryby mrożone oraz mrożonki różne:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 6015,98 złotych brutto.

 

 

Pakiet IV Artykuły spożywcze, przetwory owocowo-warzywne, miód, napoje

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

 w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 11 756,16 złotych brutto.

 

Pakiet V Warzywa i owoce

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 14 931,03 złotych brutto.

 

Pakiet VI Pieczywo i wypieki cukiernicze

Ofertę złożoną przez PIEKARNIĘ ZENARD  z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 95, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w zapytaniu o cenę  100 punktów.

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 95 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez :Piekarnię ZENARD  z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 95, 66-542 Zwierzyn o wartości 2170,00  złotych brutto.

 

Pakiet VII Jaja kurze

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę  100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 866,25  złotych brutto

 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 

Na podstawie, art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Wybrany wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania danych osób reprezentujących wykonawcę przy umowie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego i danych osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia.

 

Umowa zostanie podpisana po okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po dopełnieniu wszelkich formalności dotyczących umowy.

 

            Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.).

                                              

                                              

                                                

                          

                                                     (-) Jerzy Jażdżewski

 

                                                              

                                                  

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy:
  1. Dariusz Korsak, ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn,
  2. Piekarnia ZENARD u. Wojska Polskiego 95, 66 542  Zwierzyn
 2. Strona internetowa
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a;

 

 

 

 

 

Zespoł Placówek Oświatowych

w Zwierzynie

 

66-542 Zwierzyn, ul. Strzelecka 4, tel./fax. 95 76 17 297

                          Zwierzyn 5.12.2018r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

            Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3, oraz 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz zarządzenia nr WG.0050.11.2014 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30.000 euro. dotyczącego zakupu i dostawy żywności do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zwierzynie.

1.Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

ul. Strzelecka 4             

66-542 Zwierzyn 

tel. 95 761 72 97

e-mail: spzwierzyn@o2.pl

strona: www.zpozwierzyn@edupage.org

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych  do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej  w  Zwierzynie w okresie od 02.01.2019r.  do 31.07.2019r. , wyszczególnionych w załączniku nr 1.1-1.7 . Warunki realizacji zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, załącznik nr 2.

3.Termin realizacji.

Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 02.01.2019r. do 31.07.2019r. z  przerwami w nauce w dni ustawowo wyznaczone jako wolne od zajęć szkolnych.

4.Kryteria oceny ofert:

Cena oferty: 100 %

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 3. cena podana przez Oferenta za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

5.Miejsce i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do sekretariatu  pokój nr 3 Szkoły Podstawowej w Zwierzynie,

ul. Strzelecka 4;  

Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania:

 

„SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWIERZYNIE”

 

6.Termin złożenia ofert: 19.12.2018r. do godziny 10:00

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania.

 

7.Termin otwarcia ofert: 19.12.2018r. godzina 10:30

 

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Katarzyna Kołodyńska  tel. 957617297

 

9.Wspólny słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8

 

Załączniki:

 1. formularz ofertowy - szczegółowe formularze cenowe na zadanie nr 1.1-1.7, 
 2. wzór umowy

                                   

 

 

 

 

                                                         …………………………………

                                                                                                          (pieczątka i podpis zamawiającego)

zalacznik_2019_nr_1.1-1.7_do_druku.xlsx

zal_nr_2_wzor_umowy_2019.doc

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  ul. Strzelecka 4
  66-542 Zwierzyn
 • (95) 761-72-97

Galeria zdjęć